Thursday, February 26, 2009

Spider/Jellyfish/Shark chimeraDisturbing shark/spider/jellfish hybrid by Tom Rhodes.

*Previously: Lego chimera.

*Buy chimera toys at eBay.