Thursday, May 28, 2009

Lego Carl Fredricksen

Lego Carl Fredricksen (from Pixar's Up) by Angus MacLane. Bonus alternative lightsaber:*Previously: Carl Fredricksen paper toy.

*Buy Up toys at eBay.