Monday, September 12, 2011

Interesni Kazki

A few illustrations by AEC and Waone, aka Interesni Kazki. The Katamari-esque mural is called Sisyphus. Via.